Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 09 2015

Reposted fromzehteemusik zehteemusik viawynne wynne
Niewielu jest ludzi, z którymi chcemy przebywać i z którymi jest nam dobrze przez większość czasu. Jeśli uda Ci się kogoś takiego znaleźć, pamiętaj: walcz o niego.
— Jonathan Carroll
Reposted frompieprzycto pieprzycto viawynne wynne

March 31 2015

2947 3b2e 390
Reposted frombirke birke viamarlboro marlboro
6932 2c59 390
Reposted fromstarryeyed starryeyed viamarlboro marlboro

December 15 2014

Owszem, miała wspomnienia, ale wspomnień nie można dotknąć, poczuć ani przytulić.
— Cecelia Ahern - "P.S. Kocham Cię"
4807 a78a 390
— Marcin Świetlicki - „Tak, kawiarniany dekadentyzm”
Ludzie mają dziś mało czasu na wielkie uczucia
— Marek Hłasko - Ósmy dzień tygodnia
Nie pozwala się przytulić, może wie to, co i ja, że jedno przytulenie może być niebezpieczne dla chorego umysłu.
— Barbara Rosiek - " Alkohol, prochy i ja"
6285 e224 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafremde fremde
8057 2e29 390
Reposted fromunr-eal unr-eal viafremde fremde

And he loves her. He loves her like he can never grab enough of her between his fingers. And no matter how close he gets, even when they make love, it never feels close enough.

— Iain S. Thomas
Reposted fromumorusana umorusana viafremde fremde
9575 0665 390
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viafremde fremde
4266 9c90 390
2973 88ed 390
Reposted fromMuppet Muppet viafremde fremde

jewist:

the worst is having a dream where someone loves you and you can practically feel them touching you and it feels so real and then you wake up and it’s like the life is being sucked out of you and the happiness just drains out of your body and you feel empty again

Reposted fromdasweisskanin dasweisskanin viafremde fremde
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl